Uwagi Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
do projektów ustaw – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UA32) oraz Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (UA33)
z dnia 16 września 2017 roku.

W nawiązaniu do pisma DLP.ZLS.1201.24.2017 Pana Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r. poz. 167) Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” przedstawia uwagi do przedłożonych do zaopiniowania w dniu 19 września 2017 roku projektów ustaw Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UA32) oraz Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (UA33) z dnia 16 września 2017 roku.
Przedłożone projekty są efektem prawie dwuletnich prac Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W trakcie tego okresu przeprowadzono konkurs finansowany ze środków przeznaczonych na naukę mający na celu opracowanie projektów założeń dokonywanych zmian. Późniejsze prace zostały oparte głównie o efekty konferencji poprzedzających Narodowy Kongres Nauki. Pomimo tak finansowanego konkursu oraz wielomiesięcznych dyskusji należy wskazać na podstawowy defekt, który waży na realizację reformy, a z istnieniem którego zgodził się Pan Sekretarz Stanu prof. A. Bobko podczas posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS w dniu 12 października 2017 roku – nie została przeprowadzona obiektywna i dogłębna analiza aktualnego stanu polskiej nauki i szkolnictwa wyższego w szczególności, w stosunku do perspektywicznych potrzeb uwidocznionych w kontekście zrównoważonego rozwoju kraju, a w oparciu, o którą reforma powinna być realizowana. Analiza taka skutkowałaby logicznie spójną i usystematyzowaną hierarchicznie strukturą niezbędnych zmian legislacyjnych. Projekty, oprócz ewidentnych błędów zapisów, cechuje niespójność kluczowych propozycji, roztrząsanie detali przy jednoczesnym pozostawieniu dowolności interpretacyjnej wynikającej ze zbyt dużych uogólnień lub pominięć. Wiele rozwiązań ma charakter blankietowy i zawiera zbyt wiele niewiadomych: w zasadniczych sprawach odwołuje się do nieznanych rozporządzeń MNiSW oraz do statutów uczelni. Z tych też przyczyn projekty wymagają dalszych prac korekcyjnych. Czytaj dalej

Uchwała nr 116/2017/2018
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 29 stycznia 2018 r
w sprawie kosztów uzyskania przychodu
pracownika wykonującego prace twórcze
Na podstawie § 44 ust.2 Statutu UAM, w związku z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 880 z późn. zm.) oraz w związku z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2032 z późn. zm.)